Home » Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site Schoonmaakvacatures.org kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen: 1.”Schoonmaakvacatures.org” dit zijn de makers/eigenaren van de site www.schoonmaakvacatures.org 2.”Gebruiker” dit is iedereen die van de diensten op www.schoonmaakvacatures.org gebruik maakt 3.”Werkzoekende” dit is de persoon die een vacature zoekt middels de site 4.”Bedrijf” dit is de persoon die een vacature aanbiedt met het doel een medewerker te vinden. Voor www.schoonmaakvacatures.org gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door www.schoonmaakvacatures.org worden zonder persoonlijke notificatie gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de startpagina van www.schoonmaakvacatures.org vermeld.

Artikel 1: Eigendomsrecht
1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van www.schoonmaakvacatures.org, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door www.schoonmaakvacatures.org ligt nadrukkelijk bij www.schoonmaakvacatures.org.
1.2 Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op www.schoonmaakvacatures.org geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.
1.3 Het is www.schoonmaakvacatures.org toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.
1.4 Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor andere doeleinden te gebruiken als het direct in contact brengen van de Werkzoekende en bedrijf. Het is dus niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van www.schoonmaakvacatures.org, met uitzondering van één exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
2.1 www.schoonmaakvacatures.org is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, vacatures, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de vacature, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan www.schoonmaakvacatures.org, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.
2.2 De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst.
2.3 Aangezien www.schoonmaakvacatures.org slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen Werkzoekende en bedrijf. Schoonmaakvacatures.org is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen Werkzoekende en bedrijf.
2.4 Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker Schoonmaakvacatures.org volledig voor alle mogelijke claims.
2.5 Schoonmaakvacatures.org heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken een schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: Privacy
3.1 De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door Schoonmaakvacatures.org. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Door het verstrekken van de gegevens gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van e-mails van Schoonmaakvacatures.org.
3.2 Als door misbruik van Schoonmaakvacatures.org privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van de misbruikplegen en niet onder de aansprakelijkheid van Schoonmaakvacatures.org
3.3 Als door externe oorzaken informatie van de site vrijkomt, valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van Schoonmaakvacatures.org, hoewel Schoonmaakvacatures.org deze kans tracht te verkleinen.