Home ยป Disclaimer


Disclaimer

Schoonmaakvacatures.org verschaft informatie om werkzoekenden in staat te stellen op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke vacatures te verkrijgen. De gebruikers van de website van Schoonmaakvacatures.org doen dat geheel op eigen risico. Schoonmaakvacatures.org aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en systemen.

Schoonmaakvacatures.org is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Schoonmaakvacatures.org zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Schoonmaakvacatures.org is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Schoonmaakvacatures.org is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Schoonmaakvacatures.org worden aangeboden. Schoonmaakvacatures.org is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. Schoonmaakvacatures.org garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Schoonmaakvacatures.org garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Schoonmaakvacatures.org garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de bron van de vacaturevermelding of de werkgevende organisatie). Schoonmaakvacatures.org is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Schoonmaakvacatures.org.

U vrijwaart Schoonmaakvacatures.org voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. Copyright: Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Schoonmaakvacatures.org mag niets van deze website worden overgenomen.